Indexering Huurprijzen

Wanneer is huurindexatie verboden?

De woning heeft geen EPC:
Indien u niet in het bezit bent van een EPC of uw EPC is meer dan 10jaar oud dan mag u de huur vanaf 1 oktober 2022 tot 30 september 2023 niet meer indexeren.
U heeft een EPC met label E of F (of een geldig EPC met kengetal vanaf 400kwh/m2):
U mag de huur vanaf 1 oktober 2022 niet indexeren gedurende 1 jaar.
Wanneer mag de verhuurder de huurindexering maar voor de helft aanrekenen?
U heeft een EPC met label D (of een geldig attest met kengetal tussen 300 en 399kwh/m2)
De jaarlijkse huurindexering wordt vanaf 1 oktober gehalveerd.
Wanneer mag de huurindexering niet beperkt worden?
Er geldt geen beperking voor woningen met labels A+, A, B en C
De indexeringen die vóór 1 oktober zijn uitgevoerd blijven geldig maar aangezien de regel geldig is tot 30 september 2023 zal elk huurcontract minstens één keer onder de regel vallen. 
Zolang het pand een slecht EPC heeft blijft de beperking van de huurprijsindexering een jaar gelden. Vanaf de vervaldatum in 2023 zal er opnieuw geïndexeerd mogen worden maar de berekening zal veranderen zodat de gemiste indexering er niet wordt in verrekend.

U mag opnieuw indexeren van zodra u een beter EPC kan voorleggen.

 Wanneer u als verhuurder energetische werken uitvoert waardoor een EPC A+, A, B of C verkregen wordt dan kan er, na voorlegging van het attest, weer geïndexeerd worden. De indexering mag wel niet teruggaan in de tijd.

Geen of beperkte indexering huurprijzen voor woningen met EPC-label D,E en F
Beperkingen op de huurprijsindexering voor woningen met hoog energieverbruik
Onderstaande inhoud geldt enkel voor woningen in het Vlaamse Gewest met EPC-label D, E en F.Sinds 1 januari 2009 moeten woningen die te huur staan een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Een EPC-label gaat van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend).

Sinds 1 oktober 2022 bevriest de Vlaamse Regering de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen. Dit geldt voor één jaar. Het verbod op indexatie van de huurprijzen geldt op alle lopende woninghuurovereenkomsten (behalve de studentenhuurovereenkomsten). Dit zijn dus huurovereenkomsten die vóór 1 oktober 2022 zijn gesloten volgens de Woninghuurwet of het Vlaams Woninghuurdecreet. De indexeringsstop of -beperking geldt niet voor woningen die verhuurd worden via een sociale huisvestingsmaatschappij, maar wel voor hoofdhuurcontracten en onderhuurcontracten met sociale verhuurkantoren.

Deze maatregel wil de betaalbaarheid van het wonen garanderen en eigenaars aanmoedigen om de energetische prestaties van het huurwoningpatrimonium te verbeteren.

Concreet betekent dit:

Een indexering mag niet voor woningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest.
Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%. De verhuurder berekent het verschil tussen de huidige huurprijs en de geïndexeerde huurprijs (berekend volgens de standaard indexatieformule) en deelt dit bedrag door twee. Dit gedeelde bedrag telt de verhuurder dan bij de huidige huurprijs.
Bij energiezuinige woningen met een EPC-label A+, A, B of C wijzigt er niets. Verhuurders van die woningen mogen de huurprijs nog steeds indexeren.
De FOD Economie is momenteel bezig de huurcalculator aan te passen aan de nieuwe indexeringsregels. Op die manier kan iedereen op een eenvoudige manier de nieuwe indexatieregels toepassen. We informeren u hier opnieuw zodra deze tool aangepast is.

Indexering vanaf 1 oktober 2023

Vanaf 1 oktober 2023 mag een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw, maar volgens een aangepaste formule. Zo krijgen huurders na één jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.

Voor deze correctie wordt het resultaat van de standaardindexatieformule (namelijk basishuurprijs x nieuwe indexcijfer/aanvangsindexcijfer) vermenigvuldigd met een correctiefactor. We informeren u later concreter over deze correctiefactor.

Geldigheid EPC

Een EPC heeft een maximale geldigheidsduur van 10 jaar. EPC’s uitgereikt voor 1 oktober 2012 zijn niet meer geldig. Ook een EPC dat nog geldig was op het moment van de ondertekening van het huurcontract, maar intussen is verlopen, komt niet meer in aanmerking.

Heeft uw EPC geen label, kijk dan naar het kengetal. Dit is de energieprestatiescore, uitgedrukt in kWh/m². Op basis van dat EPC-kengetal kunt u de omrekening maken naar een label volgens onderstaande tabel


F    hoger dan 500 kWh/(m² jaar)
E    tussen 500 en 401 kWh/(m² jaar)
D    tussen 400 en 301 kWh/(m² jaar)
C    tussen 300 en 201 kWh/(m² jaar)
B    tussen 200 en 101 kWh/(m² jaar)
A    tussen 100 en 1 kWh/(m² jaar)

A+    0 of minder dan 0 kWh/(m² jaar)

Bron : https://www.vlaanderen.be/huurprijs-en-huurwaarborg/geen-of-beperkte-indexering-huurprijzen-voor-woningen-met-epc-label-d-e-en-f